reklama - zainteresowany?

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości - Onepress

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości
ebook
Autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski
ISBN: 978-8-3796-9235-4
stron: 252, Format: ebook
Data wydania: 2014-07-10
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 12,67 zł (poprzednio: 14,73 zł)
Oszczędzasz: 14% (-2,06 zł)

Dodaj do koszyka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Tagi: Ekonomia

Publikacja skupia się na zmianach, zachodzących na rynkach nieruchomości po 2004 roku. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na proces zmian, jakim podlegały rynki nieruchomości ze wskazaniem roli akcesji do UE.
Okres, podlegający ocenie jest szczególny, bowiem – oprócz efektów, związanych z integracją, ujawnił się silnie wpływ kryzysu światowego, korygujący zachowania uczestników rynku.

Celem opracowania zatem jest:
– ocena procesu dostosowawczego w okresie przedakcesyjnym,
z perspektywy kilkuletnich doświadczeń po 2004 r.,
– ocena przekształceń wybranych rynków nieruchomości w Polsce po 2004 roku,
– ocena trafności oczekiwań uczestników rynku dotyczących wpływu
akcesji na rozwój rynku nieruchomości, a także przyjmowanych autorskich scenariuszy zmian rozwoju tego rynku,
– porównanie procesów zmian, jakie zachodziły na rynkach
nieruchomości w Polsce na tle zmian na rynkach w wybranych krajach,
– wskazanie występujących jeszcze barier rozwoju rynków nieruchomości w Polsce.

Autorzy mają nadzieję, że praca stanowi kolejny wkład poszerzający wiedzę o procesach przekształceń, jakim podlegają poszczególne segmenty rynku nieruchomości i wzbogaca literaturę
przedmiotu.

Dodaj do koszyka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

 

Osoby które kupowały "Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości", wybierały także:

  • Kapitalizm interesariuszy. Globalna gospodarka a post
  • Stwórz jednorożca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone
  • Mikroekonomia dla bystrzaków
  • Oszukaj mnie, jeśli potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia współczesnych kanciarzy
  • Ekonomia dla bystrzaków. Wydanie III

Dodaj do koszyka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Spis treści

Wpyw procesu integracji Polski z Uni Europejsk na rozwj rynkw nieruchomoci eBook -- spis treci


Wprowadzenie 6
Rozdzia 1. Specyfika rynków nieruchomoci. Ujcie teoretyczne 9
1.1. Rynek jako kategoria ekonomiczna 9
1.2. Problemy w zdefiniowaniu i klasyfikacji rynku
Nieruchomoci 10
1.3. Uwarunkowania powstania rynku nieruchomoci 16
1.4. Waciwoci rynku nieruchomoci 21
1.4.1. róda specyfiki rynku nieruchomoci 21
1.4.2. Specyfika funkcjonowania rynku nieruchomoci 23
1.4.2.1. Uomne odwzorowanie cech nieruchomoci w
cenach 24
1.4.2.2. Deformacja w oddziaywaniu popytu, poday
i ksztatowania si ceny 25
1.4.2.3. Permanentne stany nierównowagi na rynku
nieruchomoci 26
1.4.2.4. Przebieg cykli rynku nieruchomoci 29
1.4.2.5. Cykle rynku nieruchomoci, aktywno sektora
bankowego a kryzysy gospodarcze 38
1.5. Uwarunkowania dalszego rozwoju rynku nieruchomoci 45
Rozdzia 2. Zrónicowanie instytucjonalne i przestrzenne
rynków nieruchomoci w Unii Europejskiej 50
2.1. Powstawanie Unii Europejskiej 50
2.2. Zrónicowanie demograficzne, przestrzenne i gospodarcze
pastw czonkowskich UE 52
2.2.1. Regionalne uwarunkowania demograficzne 52
2.2.2. Regionalne uwarunkowania przestrzenne 54
2.2.3. Regionalne uwarunkowania gospodarcze 56
2.3. Obecne uwarunkowania gospodarcze 59
2.3.1. Skutki kryzysu gospodarczego w UE 59
2.3.2. Rynki nieruchomoci mieszkaniowych w UE a
kryzys gospodarczy 64
2.4. Wpyw integracji z Uni Europejsk na rozwój rynków
nieruchomoci w wybranych pastwach 70
2.4.1. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Hiszpanii
wynikajce z procesu integracji 70
2.4.2. Rozwój rynku mieszkaniowego w Hiszpanii 75
2.4.2.1. Zasób mieszkaniowy, popyt i poda 75
2.4.2.2. Interwencjonizm pastwa na rynku mieszkaniowym 83
2.4.2.3. Rozwój finansowania hipotecznego
rynku nieruchomoci 85
2.4.2.4. Obecny kryzys rynku mieszkaniowego 92
2.4.3. Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomoci 95
2.4.4. Rozwój i stan obecny pozostaych rynków nieruchomoci 96
2.4.5. Podsumowanie 101
2.4.6. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Irlandii
wynikajce z procesu integracji 102
2.4.7. Rozwój rynku mieszkaniowego w Irlandii 106
2.4.7.1. Zasób mieszkaniowy, popyt i poda 106
2.4.7.2. Interwencjonizm pastwa na rynku mieszkaniowym 114
2.4.7.3. Rozwój finansowania hipotecznego 117
2.4.7.4. Obecny kryzys rynku mieszkaniowego 120
2.4.8. Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomoci 124
2.4.9. Rozwój i stan obecny pozostaych rynków nieruchomoci 126
2.4.10. Podsumowanie 132
Rozdzia 3. Funkcjonowanie polskich rynków nieruchomoci w
ramach procesu integracji europejskiej 133
3.1. Uwarunkowania zmian na rynkach nieruchomoci przed
akcesj 133
3.1.1. Uwarunkowania zmian w otoczeniu zewntrznym 133
3.1.2. Zmiany na rynkach nieruchomoci 135
3.1.3. Diagnoza rozwoju rynków nieruchomoci w okresie
przedakcesyjnym 141
3.1.3.1. Rynek nieruchomoci mieszkaniowych 141
3.1.3.2. Rynek nieruchomoci biurowych 143
3.1.3.3. Rynek nieruchomoci handlowych 147
3.1.3.4. Rynek nieruchomoci magazynowych 150
3.1.4. Przewidywania zmian na rynkach nieruchomoci po
przystpieniu Polski do Unii Europejskiej 152
3.2. Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomoci
od 2005 r. 154
3.2.1. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne 154
3.2.2. Uwarunkowania gospodarcze i finansowe 155
3.2.3 Uwarunkowania demograficzno-spoeczne 161
3.3. Zmiany na rynkach nieruchomoci po akcesji 165
3.3.1. Nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców 165
3.3.2. Rynek nieruchomoci mieszkaniowych 171
3.3.3. Rynek nieruchomoci komercyjnych 186
3.3.3.1. Rynek nieruchomoci biurowych 188
3.3.3.2. Rynek nieruchomoci handlowych 195
3.3.3.3. Rynek nieruchomoci magazynowych 200
Rozdzia 4. Ocena stanu i moliwoci rozwoju polskich rynków
nieruchomoci w kontekcie akcesji do Unii Europejskiej 207
4.1. Porównanie cieki rozwoju polskich rynków
nieruchomoci z rynkami Hiszpanii i Irlandii 207
4.2. Przeszkody dla rozwoju rynków nieruchomoci w Polsce 210
4.2.1. Nieuregulowane stosunki wasnociowe 210
4.2.2. Brak kompleksowych rozwiza w zakresie dostpnoci wiarygodnych róde danych o stanie prawnym i fizycznym nieruchomoci 215
4.2.3. Brak nowoczesnych rozwiza w systemie opodatkowania nieruchomoci 222
4.2.4. Nieprawidowoci systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego 225
4.3. Rozwój rynków nieruchomoci a uwarunkowania
finansowe 231
4.4. Perspektywy rozwoju rynków nieruchomoci w Polsce 233
4.4.1. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomoci mieszkaniowych 233
4.4.2. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomoci komercyjnych 235
Zakoczenie 237
Bibliografia 239
Spis rysunków 246
Spis tabel 250

Dodaj do koszyka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.