reklama - zainteresowany?

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce - Onepress

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
ebook
Autor: Piotr Krajewski
ISBN: 978-8-3796-9237-8
stron: 244, Format: ebook
Data wydania: 2014-07-10
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 16,97 zł (poprzednio: 19,73 zł)
Oszczędzasz: 14% (-2,76 zł)

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Tagi: Ekonomia | Finanse

Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej przez Polskę.
Głównym celem badawczym było oszacowanie siły podażowego oraz popytowego oddziaływania polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Podjęta analiza dotyczy skutków polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego. Nie uwzględnia efektów długookresowych, w tym możliwego wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się postępu technicznego.
W publikacji poddano weryfikacji następujące hipotezy, dotyczące oddziaływania polityki fiskalnej w polskiej gospodarce:
1) wydatki rządowe silniej wpływają na wahania PKB niż zmiany stóp podatkowych;
2) popytowe oddziaływanie wydatków rządowych na fluktuacje PKB jest silniejsze niż ich oddziaływanie podażowe;
3) zmiany stóp podatkowych wpływają na kształtowanie się fluktuacji produkcji w większym stopniu poprzez efekty podażowe niż popytowe;
4) prowadzona w Polsce polityka fiskalna ma charakter antycykliczny.

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

 

Osoby które kupowały "Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce", wybierały także:

  • Projekty restrukturyzacyjne
  • Rozw
  • Metody ilo
  • ABC wsp
  • Mikroekonomia dla bystrzaków

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Spis treści

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce eBook -- spis treści

Wstęp 5
1. Mechanizmy podażowego oddziaływania polityki fiskalnej na gospodarkę w modelach realnego cyklu koniunkturalnego 11
Wprowadzenie 11
1.1. Ogólna charakterystyka modeli realnego cyklu koniunkturalnego 12
1.2. Teoretyczne implikacje wprowadzenia polityki fiskalnej do modelu realnego cyklu koniunkturalnego 18
1.3. Wpływ stochastycznych zmian wydatków rządowych 31
1.4. Oddziaływanie deterministycznych zmian w polityce fiskalnej 35
1.5. Analiza niezryczałtowanych podatków nakładanych na czynniki produkcji 44
Podsumowanie 50
2. Popytowe efekty polityki fiskalnej na gruncie nowej ekonomii keynesistowskiej 53
Wprowadzenie 53
2.1. Ogólna charakterystyka modeli nowej ekonomii keynesistowskiej 55
2.2. Polityka fiskalna przy występowaniu sztywności nominalnych cen 60
2.3. Oddziaływanie wydatków rządowych w warunkach sztywności nominalnych płac 65
2.4. Polityka fiskalna przy występowaniu przyzwyczajeń konsumpcyjnych 69
2.5. Implikacje występowania gospodarstw niericardiańskich 73
Podsumowanie 80
3. Ocena podażowych skutków szoków fiskalnych na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego dla gospodarki polskiej 83
Wprowadzenie 83
3.1. Założenia i parametry modelu 84
3.2. Podażowe efekty zwiększenia wydatków rządowych 90
3.3. Skutki zmian stóp podatkowych 98
3.4. Oddziaływanie wydatków rządowych finansowanych podatkami zależnymi od dochodu 104
Podsumowanie 106
4. Oddziaływanie wydatków rządowych i podatków na wahania koniunktury w Polsce w świetle modelu nowokeynesistowskiego 109
Wprowadzenie 109
4.1. Założenia modelu 110
4.2. Metoda i wyniki estymacji parametrów 125
4.3. Skutki zwiększenia wydatków rządowych w sytuacji występowania sztywności nominalnych 131
4.4. Oddziaływanie szoków dotyczących podatków niezryczałtowanych 138
4.5. Wpływ wydatków rządowych finansowanych podatkami zależnymi od dochodu 141
Podsumowanie 144
5. Wpływ aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej na przebieg cyklu koniunkturalnego w gospodarce polskiej 147
Wprowadzenie 147
5.1. Ogólna charakterystyka aktywnej i pasywnej polityki fiskalnej 148
5.2. Metody wyodrębniania deficytu strukturalnego i cyklicznego 152
5.3. Komponenty cykliczne dochodów oraz wydatków publicznych 156
5.4. Wpływ aktywnej polityki fiskalnej na przebieg fluktuacji gospodarczych w Polsce 170
5.5. Skuteczność automatycznych stabilizatorów i metody jej zwiększenia 177
Podsumowanie 182
Zakończenie 185
Literatura 191
Spis symboli 207
Od redakcji 213

Dodaj do koszyka Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2024 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.