reklama - zainteresowany?

Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych - Onepress

Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych
ebook
Autor: Wojciech Grabowski
ISBN: 978-83-8142-419-6
stron: 262, Format: ebook
Data wydania: 2019-05-23
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 20,07 zł (poprzednio: 24,78 zł)
Oszczędzasz: 19% (-4,71 zł)

Dodaj do koszyka Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych

Tagi: Ekonomia

W monografii Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych zostały zaprezentowane metody umożliwiające analizę zależności na poziomie indywidualnym w warunkach dostępności kategorii mezoekonomicznych. Omówiono zarówno liniowe, jak i uogólnione liniowe modele wielopoziomowe, a także zaproponowano metody estymacji parametrów wielopoziomowych, wielorównaniowych modeli probitowych oraz modeli wielopoziomowych uwzględniających problem selekcji próby. Zastosowania empiryczne zawarte w publikacji dotyczą takich zagadnień, jak: wynagrodzenia, innowacyjność przedsiębiorstw, sposób reakcji wobec wystąpienia problemu prawnego.

Dodaj do koszyka Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych

 

Osoby które kupowały "Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych", wybierały także:

Dodaj do koszyka Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych

Spis treści

Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych eBook -- spis treści

Wstęp 9

 

Notacja wykorzystywana w monografii      13

 

 1. Podstawowe modele wykorzystujące dane indywidualne           33
  1. Wprowadzenie        33
  2. Modele dla ciągłej zmiennej zależnej  34
   1. Klasyczny model regresji liniowej           34
   2. Heteroskedastyczność składnika losowego. Metody estymacji parametrów w przypadku niestałej wariancji       35
   3. Metoda regresji kwantylowej  37
   4. Odporna estymacja parametrów modelu regresji. Estymator M. Estymator S. Estymator MM  38
  3. Model dwumianowy (dychotomiczny)                42
  4. Model wielomianowy (polichotomiczny) kategorii uporządkowanych        51
  5. Model wielomianowy kategorii nieuporządkowanych    52
  6. Model regresji rankingowej  57
  7. Problem selekcji próby w modelach ekonometrycznych. Model Heckmana             58
  8. Model licznikowy     60
  9. Dwurównaniowy model probitowy     65
  10. Wielorównaniowy model probitowy   67
  11. Endogeniczny model probitowy           69
  12. Podsumowanie        74

 

 1. Dane regionalne wykorzystywane w badaniach ekonomicznych                 75
  1. Podział administracyjny, statystyczny i historyczny Polski              75
  2. Historyczno-kulturowe zróżnicowanie terytorium obecnej Rzeczpospolitej Polskiej              78
  3. Źródła danych, które mogą być wykorzystywane w analizach regionalnych dla Polski            84
   1. Bank Danych Lokalnych            85
   2. Regional Innovation Scoreboard jako źródło informacji o poziomie innowacyjności regionów                91
   3. Inne źródła danych regionalnych wykorzystywane w badaniach empirycznych          95

 

 1. Liniowe modele wielopoziomowe     99
  1. Wprowadzenie        99
  2. Zmienne regionalne i sekcyjne w modelach ekonometrycznych opartych na danych indywidualnych              100
  3. Podstawowy wielopoziomowy model regresji. Estymacja parametrów i predykcja efektów losowych                102
  4. Efekty krzyżowe w liniowych modelach wielopoziomowych         109
  5. Wykorzystanie liniowego modelu wielopoziomowego uwzględniającego zmienne regionalne do badania czynników wpływających na wynagrodzenia w Polsce        111
   1. Przegląd literatury z zakresu czynników wpływających na wynagrodzenia    111
   2. Koncepcje SBTC i RBTC i ich wykorzystanie do analizy czynników wpływających na różnice między wynagrodzeniami przedstawicieli określonych zawodów  114
   3. Dane dotyczące poziomów wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Podział zawodów ze względu na umiejętności posiadane przez pracowników             117
   4. Specyfikacja modelu ekonometrycznego wykorzystywanego do analizy czynników wpływających na wynagrodzenia w Polsce       120

 

 1. Uogólnione liniowe modele wielopoziomowe                141
  1. Postać uogólnionego liniowego modelu wielopoziomowego        141
  2. Funkcja wiarygodności w uogólnionym liniowym modelu wielopoziomowym           142
  3. Estymacja parametrów uogólnionych liniowych modeli wielopoziomowych za pomocą metod aproksymacyjnych         149
  4. Estymacja parametrów uogólnionych liniowych modeli wielopoziomowych za pomocą metod symulacyjnych                165
  5. Problem selekcji próby w modelach wielopoziomowych. Estymacja parametrów wielorównaniowych modeli probitowych z efektami losowymi   170
  6. Wykorzystanie wielopoziomowego modelu zmiennych dyskretnych do analizy zależności między wykorzystywaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, innowacyjnością a produktywnością  176
   1. Przegląd literatury z zakresu czynników wpływających na innowacyjność firm            176
   2. Model CDM rozszerzony o wykorzystanie TIiK oraz uwzględniający czynniki regionalne           179
    1. Dane oraz próba badawcza        179
    2. Specyfikacja modelu ekonometrycznego               189
    3. Wyniki estymacji i interpretacja                193

 

 1. Wielopoziomowy polichotomiczny model logitowy. Wielopoziomowy model regresji rankingowej 215
  1. Wprowadzenie        215
  2. Wielopoziomowy model wielomianowy logitowy. Wielopoziomowy model regresji rankingowej        216
  3. Wykorzystanie wielopoziomowego polichotomicznego nieuporządkowanego modelu logitowego do analizy czynników wpływających na sposób reakcji wobec zaistnienia problemu prawnego   221
   1. Czynniki wpływające na sposób reakcji wobec wystąpienia problemu prawnego – przegląd literatury                 221
   2. Estymacja parametrów wielopoziomowego, nieuporządkowanego, polichotomicznego modelu logitowego na podstawie danych pochodzących z badania dla Polski przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie    223

 

Zakończenie       241

Bibliografia         243

Abstract              253

Spis rysunków   257

Spis tabel            259

Od Redakcji        261

Dodaj do koszyka Modele wielopoziomowe. Wykorzystanie danych regionalnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.