reklama - zainteresowany?

Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności - Onepress


ebook
Autor: Bartłomiej Krzeczewski
ISBN: 978-83-822-0156-7
stron: 224, Format: ebook
Data wydania: 2020-10-13
Księgarnia: Onepress

Nakład wyczerpany

Tagi: Ekonomia | Finanse | Rachunkowość

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne.

Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty.

Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.

Spis treści

Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności eBook -- spis treści

Wstęp    7

 

Rozdział 1. Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia (w latach 2005-2014)  13

1.1. Różne modele finansowania ochrony zdrowia     13

1.2. Podstawowe rodzaje świadczeń zdrowotnych i wysokość ich finansowania  15

1.3. Reformy polskiego systemu ochrony zdrowia i szpitalnictwa            23

1.4. Model finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia – charakterystyka finansowa i próba klasyfikacji          33

1.4.1. Charakterystyka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce   33

1.4.2. Próba klasyfikacji systemu ochrony zdrowia w Polsce     40

1.5. Podsumowanie            42

 

Rozdział 2. Specyfika i problemy działalności polskich szpitali   45

2.1. Szpital w kontekście działalności przedsiębiorstwa             45

2.2. Charakterystyka sektora polskich szpitali               55

2.3. Sprawozdawczość oraz polityka finansowa w polskich szpitalach     62

2.4. Sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalu 66

2.5. Specyfika i problematyka zarządzania szpitalem   73

2.6. Podsumowanie            77

 

Rozdział 3. Znaczenie i istota płynności finansowej w zarządzaniu finansami szpitala         79

3.1. Sposoby ujmowania płynności finansowej             80

3.2. Sposoby pomiaru płynności finansowej 84

3.3. Kapitał obrotowy netto jako przedmiot zarządzania płynnością finansową    92

3.4. Podstawowe strategie zarządzania płynnością finansową  94

3.5. Zależność pomiędzy płynnością finansową a rentownością               98

3.6. Płynność finansowa w świetle badań w sektorze szpitali    108

3.7. Podsumowanie            116

 

Rozdział 4. Określenie strategii płynności finansowej oraz wpływu płynności finansowej na rentowność polskich szpitali w latach 2005–2014      119

4.1. Opis przedmiotu badania i wykorzystanych danych oraz metod      119

4.1.1. Przedmiot badania i opis próby            119

4.1.2. Opis metod               123

4.1.2.1. Metody statystyczne            123

4.1.2.2. Metody ekonometryczne   125

4.2. Ocena ogólnej sytuacji finansowej analizowanych szpitali 126

4.2.1. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium płynności finansowej          126

4.2.1.1. Ocena rentowności             127

4.2.1.2. Ocena zadłużenia 130

4.2.1.3. Ocena płynności finansowej              132

4.2.1.4. Ocena sprawności działania               138

4.2.2. Charakterystyka sytuacji finansowej szpitali podzielonych na podstawie kryterium rentowności         141

4.2.2.1. Ocena rentowności             142

4.2.2.2. Ocena zadłużenia 144

4.2.2.3. Ocena płynności finansowej              147

4.2.2.4. Ocena sprawności działania               150

4.3. Określenie strategii płynności finansowej w badanych szpitalach    154

4.3.1. Strategia kapitału obrotowego netto   154

4.3.2. Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 158

4.3.2.1. Strategia aktywów obrotowych         159

4.3.2.2. Strategia finansowania aktywów obrotowych                167

4.3.2.3. Strategia majątkowo-finansowa         176

4.3.2.4. Całkowita strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko           180

4.4. Analiza korelacji pomiędzy płynnością finansową i rentownością w badanych szpitalach          184

4.5. Ocena wpływu płynności finansowej na rentowność w badanych szpitalach – modelowanie ekonometryczne   187

4.6. Podsumowanie            192

 

Zakończenie         195

Bibliografia           205

Spis rysunków      219

Spis tabel              221

Spis wykresów     225

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.