reklama - zainteresowany?

Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu - Onepress


ebook
Autor: Ewa Maria Śnieżek
ISBN: 978-8-3796-9297-2
stron: 444, Format: ebook
Data wydania: 2014-08-20
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 12,36 zł (poprzednio: 12,88 zł)
Oszczędzasz: 4% (-0,52 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ekonomia | Finanse

Sprawozdawczość finansowa jest najbardziej syntetycznym źródłem informacji o sytuacji finansowej i dokonaniach podmiotu. Wielowarstwowość tego źródła wynika bezpośrednio z oddzielenia funkcji własności od funkcji zarządzania, co spowodowało współistnienie wielu stron zainteresowanych informacją finansową. Wzrost przejrzystości i jakościowo poprawnej zawartości informacyjnej sprawozdań jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie globalnych standardów rachunkowości, w szczególności sprawozdawczości finansowej.
U podstaw pracy leży głębokie przekonanie autorki o istotnej roli informacji o przepływach pieniężnych, zarówno w ujęciu ex post, jak i ex ante, w procesach decyzyjnych, w kontekście szeroko stosowanego w rachunkowości prawa wyboru oraz w obliczu intensywnych działań podejmowanych w kierunku ujmowania w sprawozdaniach finansowych coraz większej liczby danych szacunkowych.
Celem pracy jest przedstawienie propozycji modelu sprawozdawczego odwzorowania strumieni przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz podkreślenie jego znaczenia w raporcie biznesowym XXI wieku, a więc wskazanie na potrzebę kształtowania nowego modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych jako podstawowego nośnika informacji o przedsiębiorstwie.
Dążąc do realizacji podstawowego celu rozprawy autorka podjęła próbę udowodnienia tezy głównej, która sprowadza się do następującego stwierdzenia: silnie zaznaczający się w dobie globalizacji trend udostępniania kompleksowej informacji finansowej, wynikający z rosnących i wielowymiarowych potrzeb informacyjnych użytkowników, rozpatrywany w kontekście ciągłej ewolucji sprawozdawczości finansowej, wymusza weryfikację podejścia do struktury i zasad prezentacji strumieni przepływów pieniężnych w podmiocie.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu", wybierały także:

  • FOREX. DECODED
  • Nauka Biznesu Krok po Kroku

Dodaj do koszyka

Spis treści

Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu eBook -- spis treści

 Wykaz skrótów   --9

Wstęp   --13

Rozdział I. Informacja finansowa w dobie globalizacji   --22
1. Globalizacja – podstawowy czynnik warunkujący procesy harmonizacji rachunkowości   --22
1.1. Istota i uwarunkowania procesów globalizacji we współczesnej gospodarce   --22
1.2. Rachunkowość międzynarodowa atrybutem globalizacji   --29
1.3. Procesy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości jako przejaw zmian w gospodarce globalnej XXI wieku   --35
2. Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu działalności przedsiębiorstwa   --43
2.1. Kreowanie wizerunku jednostki w świetle zasady True and Fair View   --43
2.2. Istota i przyczyny tendencyjnego kreowania obrazu działalności podmiotu   --49
2.3. Ograniczanie wpływu tendencyjnego wykorzystania polityki rachunkowości   --58
3. Informacja finansowa wyznacznikiem kierunku rozwoju globalnych standardów rachunkowości   --61
3.1. Informacja finansowa w świetle potrzeb jej użytkowników   --61
3.2. Ramy Koncepcyjne jako podstawa tworzenia wzorców „dobrej” informacji finansowej   --69
3.3. Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przejawem zapotrzebowania na infor¬mację finansową   --75
4. Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny rodzaj informacji finansowej   --82
4.1. Pieniądz i zarządzanie nim w działalności gospodarczej   --82
4.2. Informacje finansowe w świetle krytyki współczesnej sprawozdawczości finansowej   --89
4.3. Przydatność informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa   --93

Rozdział II. Ewolucja koncepcji sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --100
1. Historyczne źródła koncepcji rachunku przepływów pieniężnych   --100
1.1. Teorie bilansowe jako fundament rachunkowości przepływów pieniężnych – prace C. Sganziniego i E. Schmalenbacha   --100
1.2. E. Walb i E. Kosiol – kontynuatorzy teorii bilansu dynamicznego E. Schmalenbacha   --109
1.3. Rachunek przepływów pieniężnych jako rozwinięcie dynamicznych teorii bilansowych   --115
2. Ewolucja podejścia funduszowego (Funds Flow) w rachunku przepływów   --121
2.1. Istota i wczesny rozwój podejścia funduszowego   --121
2.2. Rozwój regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów finansowych   --127
2.3. Krytyka podejścia funduszowego jako fundament rachunku przepływów pieniężnych   --135
3. Ewolucja podejścia kasowego (Cash Flow) w rachunku przepływów   --141
3.1. Rachunek przepływów pieniężnych jako najpełniejsza forma podejścia funduszowego – propozycje na fali krytyki przepływów finansowych   --141
3.2. Rozwój podejścia kasowego w sprawozdawczości przepływów   --147
3.3. Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych – przegląd badań empirycznych   --152
4. Współczesne koncepcje pomiaru dokonań oparte na przepływach pieniężnych   --165
4.1. Wolne przepływy pieniężne (FCF) jako podstawa szacowania wartości przedsiębiorstwa   --165
4.2. Pieniężna stopa zwrotu z inwestycji (CFROI) a gotówkowa wartość dodana (CVA)   --172
4.3. Nowe wyzwania dla nauki i praktyki rachunkowości   --176

Rozdział III. Analiza porównawcza wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --185
1. Koncepcja analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --185
1.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów analizy   --185
1.2. Wyróżnienie ogólnych atrybutów systemów rachunkowości krajów wybranych do analizy   --192
1.3. Specyfikacja szczegółowych cech formalnoprawnych sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --200
2. Koncepcyjno-metodologiczna płaszczyzna analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --211
2.1. Analiza podstawowych pojęć oraz przekrojów klasyfikacyjnych   --211
2.2. Analiza metodologii prezentacji informacji o przepływach pieniężnych   --218
2.3. Analiza pozostałych zagadnień metodologicznych   --221
3. Problemowa analiza porównawcza wybranych regulacji w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --228
3.1. Zasady ujmowania różnic kursowych w rachunku przepływów pieniężnych   --228
3.2. Ujmowanie odsetek i dywidend w rachunku przepływów pieniężnych   --231
3.3. Analiza zasad ujmowania pozostałych szczegółowych kategorii finansowych w rachunku przepływów pieniężnych   --235
4. Uzupełnienie analizy porównawczej wybranych regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych i zestawienie wniosków   --241
4.1. Przegląd specyfiki regulacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych w krajach nie objętych badaniem – synteza podejść    --241
4.2. Szczególne zalecenia w zakresie dodatkowej informacji do rachunku przepływów pieniężnych   --249
4.3. Wnioski z badania porównawczego – specyfika standaryzacji sprawozdawczości przepływów pieniężnych oraz jej bariery   --253

Rozdział IV. Ewolucja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce – wyniki badań empirycznych   --256
1. Rozwój polskiej praktyki prezentacji informacji o przepływach pieniężnych   --256
1.1. Informacje o przepływach pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej przed rokiem 1994   --256
1.2. Doskonalenie polskiej praktyki w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych po 1994 roku   --263
1.3. Dyskusje nad przydatnością i kształtem rachunku przepływów pieniężnych na tle polskiej literatury przedmiotu   --271
2. Wstępne diagnozowanie dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych   --281
2.1. Wariantowość wstępnej oceny dokonań przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto   --281
2.2. Wyniki badania struktury segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto w polskich spółkach publicznych w latach 1995–2001   --287
2.3. Obraz dokonań polskich spółek publicznych w latach 1995–2001 na podstawie wstępnej oceny ich przepływów pieniężnych   --294
3. Praktyka sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według polskiego standardu tego sprawozdania – badania ankietowe w latach 2003 i 2005   --299
3.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania ankietowego   --299
3.2. Ocena trudności w sporządzaniu oraz użyteczności rachunku przepływów pieniężnych w polskiej praktyce – wyniki badań ankietowych w latach 2003 i 2005   --302
3.3. Propozycje zakresu dokumentowania strumieni przepływów pieniężnych w polskiej sprawozdawczości finansowej   --308
4. Praktyka sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według międzynarodowego standardu tego sprawozdania – badanie danych finansowych polskich spółek publicznych za 2005 rok   --317
4.1. Specyfikacja celu, zakresu i kryteriów badania   --317
4.2. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7 – wyniki badania raportów finansowych polskich spółek giełdowych za 2005 rok   --319
4.3. Ocena trudności w sporządzaniu w polskiej praktyce gospodarczej rachunku przepływów pieniężnych według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 7   --329

Rozdział V. Nowy wymiar sprawozdawczości przepływów pieniężnych – propozycja modelu   --332
1. Ramy tworzenia modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --332
1.1. Potrzeba zmian współczesnego modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych – synteza wyników badań własnych   --332
1.2. Raport biznesowy jako odzwierciedlenie współczesnych tendencji rozwojowych w sprawozdawczości finansowej   --337
1.3. Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego   --344
2. Założenia i struktura modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --349
2.1. Podstawy teoretyczne modelu – analiza relacji: wpływy – przychody i wydatki – koszty   --349
2.2. Przesłanki, cele i podstawowe założenia modelu sprawozdawczego przepływów pieniężnych   --354
2.3. Ogólna struktura modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --358
3. Prezentacja poszczególnych modułów modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --363
3.1. Prezentacja modułów 0 i 1 modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --363
3.2. Charakterystyka modułów 2, 3 i 4 modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych   --368
3.3. Propozycja struktury raportu z powtarzalnych operacyjnych przepływów pieniężnych   --378
3.4. Propozycje dodatkowych ujawnień informacji o przepływach pieniężnych   --381
4. Model sprawozdawczości przepływów pieniężnych w świetle współczesnych kierunków rozwoju sprawozdawczości finansowej   --387
4.1. Ogólne wytyczne dotyczące sprawozdawczości finansowej – wspólny projekt IASB / FASB Financial Statement Presentation   --387
4.2. Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako szczególny nurt badań specyfiki przepływów pieniężnych podmiotu   -395
4.3. Model sprawozdawczości przepływów pieniężnych – wnioski końcowe   --400

Zakończenie   --403

Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety wykorzystanej w badaniu prze¬prowadzonym w latach 2003 i 2005   --408

Załącznik nr 2. Wykaz spółek publicznych wybranych do badania za 2005 rok   --412

Literatura   --416

Od Redakcji   --443

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.