reklama - zainteresowany?

Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy - Onepress

Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy
ebook
Autor: Elżbieta Grzegorczyk
ISBN: 978-83-8142-596-4
stron: 396, Format: ebook
Data wydania: 2019-11-27
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 23,95 zł (poprzednio: 29,57 zł)
Oszczędzasz: 19% (-5,62 zł)

Dodaj do koszyka Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

Tagi: Finanse | Rachunkowość | Zarządzanie

Publikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zastosowano w niej metody taksonomiczne, które pozwoliły na określenie wskaźnika poziomu rozwoju rynku PE/VC poprzez zespół określających go zobiektywizowanych cech. Dzięki temu możliwe było wskazanie hierarchii krajów Europy pod względem poziomu rozwoju badanego rynku oraz dokonanie grupowania tych państw. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, analizy licznych raportów dotyczących rynku podwyższonego ryzyka oraz obszernych studiów literaturowych zaprezentowano szczegółową charakterystykę poszczególnych grup rynku PE/VC. Ponadto monografia zawiera omówienie barier prawno-organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych rozwoju analizowanego rynku wraz z rekomendacjami dla ograniczenia siły ich działania.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych kierunków finansowych i ekonomicznych, a także do praktyków związanych z rynkiem podwyższonego ryzyka, m.in. inwestorów działających w tym obszarze oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki rozwojowej wspierającej działania innowacyjne z wykorzystaniem finansowania PE/VC.

Dodaj do koszyka Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

Spis treści

Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy eBook -- spis treści

Wstęp  13

Rozdział 1. Istota i znaczenie private equity/venture capital w Polsce i Europie               25

  1. Pojęcie i przesłanki powstania private equity/venture capital  25
   1. Rys historyczny private equity/venture capital 25
   2. Dylematy wokół definicji private equity/venture capital 31
   3. Pojęcie ryzyka w kontekście inwestycji rynku private equity/venture capital 43

1.2. Rodzaje inwestorów private equity/venture capital  49

   1. Potencjalni kapitałodawcy 49
    1. Inwestorzy prywatni oraz duże przedsiębiorstwa               50
    2. Towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i banki           51
    3. Instytucje państwowe          52
    4. Państwowe fundusze majątkowe       54
    5. Fundusze funduszy               56
    6. Pozostałe grupy inwestorów               57
   2. Inwestorzy nieformalni i formalni     58

1.3. Rodzaje funduszy private equity/venture capital       66

1.4. Formy finansowania private equity/venture capital w zależności od fazy rozwoju firmy       69

   1. Faza zasiewów (seed)       73
   2. Faza startu (start-up)        74
   3. Faza późnego (later stage venture)  75
   4. Faza wzrostu (growth capital)          76
   5. Faza wsparcia (rescue/turnaround)  77
   6. Faza refinansowania (replacement capital)     78
   7. Faza wykupów (buyout)     79

1.5. Private equity/venture capital jako źródło finansowania projektów wysokiego ryzyka           81

Rozdział 2. Wyodrębnienie skupień krajów rynku PE/VC w Europie      99

  1. Zastosowane metody badawcze 99

2.2. Wielowymiarowa analiza porównawcza    101

   1. Pojęcie taksonomii             101
   2. Analiza taksonomiczna jako sposób oceny poziomu rozwoju sektora private equity/venture capital            106

2.3. Identyfikacja czynników do analizy poziomu rozwoju rynku private equity/venture

capital w Europie         108

2.4. Hierarchizacja krajów Europy pod względem poziomu rozwoju rynku private  equity/venture capital – badanie za pomocą metody Hellwiga     117

  1. Grupowanie krajów Europy pod względem podobieństwa cech sektora private equity/venture capital – analiza za pomocą metody Warda      146
  2. Ogólne wnioski z badania            174

Rozdział 3. Poziom rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach europejskich          177

  1. Problem klasyfikacji krajów Europy             177
  2. Rozmiary inwestycji private equity/venture capital oraz ich udział w PKB              180
  3. Dynamika rynku private equity/venture capital          186
  4. Krajowe i obce pochodzenie kapitału private equity/venture capital       189
  5. Struktura branżowa rynku private equity/venture capital         192
  6. Inwestycje kapitału private equity/ venture capital w wysokie technologie            198
   1. Analiza udziału inwestycji w high-tech w ogóle inwestycji wysokiego ryzyka               198
   2. Analiza składu portfeli funduszy private equity/venture capital z perspektywy projektów high-tech      203
    1. Przypadek Finlandii               206
    2. Przypadek Polski    209
    3. Przypadek Węgier 211
    4. Podsumowanie      213
  7. Struktura inwestycji PE/VC według etapu rozwoju przedsiębiorstw        215
  8. Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek private equity/venture capital        220
  9. Ogólna charakterystyka rynku private equity/venture capital w Europie na podstawie wyników badania              226

Rozdział 4. Rynek PE/VC w Polsce na tle Europy              231

  1. Wartość inwestycji private equity/venture capital oraz ich udział w PKB w Polsce                232
  2. Krajowe i zagraniczne pochodzenie kapitału private equity/venture capital w Polsce            236
  3. Zróżnicowanie branżowe inwestycji private equity/venture capital w Polsce         242
  4. Poziom inwestycji kapitału private equity/venture capital w high-tech w Polsce   251
  5. Struktura inwestycji private equity/venture capital w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce              255
  6. Wpływ kryzysu ogólnoświatowego na polski rynek private equity/venture capital 260
  7. Polski rynek private equity/venture capital a rynki krajów o podobnej strukturze   274
  8. Ogólna ocena poziomu rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce

na podstawie wyników badania  278

Rozdział 5. Bariery oraz perspektywy rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce  285

  1. Bariery rozwoju polskiego rynku private equity/venture capital oraz sposoby

ich ograniczania            285

   1. Bariery organizacyjno-prawne          286
    1. Ograniczona rola instytucji publicznych               287
     1. Niewystarczająca liczba funduszy z kapitałem publicznym               287
     2. Nadmierna biurokracja i niezrozumiałość przepisów        293
     3. Niewystarczająca działalność edukacyjna w obszarze alternatywnych form finansowania działalności       298
    2. Restrykcje dotyczące inwestowania środków przez wybrane instytucje           301
     1. Ograniczenie inwestycji funduszy emerytalnych            302
     2. Ograniczenie inwestycji banków w rynek wysokiego ryzyka          304
    3. Bariery o charakterze podatkowym   306
   2. Bariery ekonomiczne wynikające z niepewności i niestabilności rynku           310
   3. Bariery społeczno-kulturowe           316
    1. Nieadekwatność edukacji do potrzeb rynkowych               316
     1. Pominięcie aspektów biznesowych przez system edukacji               316
     2. Niski poziom integracji biznesu z sektorem nauki              321
    2. Brak przygotowania po stronie przedsiębiorcy   330
  1. Perspektywy rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce 334
   1. Możliwe działania na rzecz rozwoju rynku        334
   2. Prognozy dla rynku private equity/venture capital        340

 

Zakończenie         347

Bibliografia          359

Spis tabel             385

Spis wykresów     389

Spis rysunków      395

Dodaj do koszyka Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.