reklama - zainteresowany?

Przystępna gramatyka angielska - Onepress


ebook
Autor: Ryszard Purski
ISBN: 978-8-3790-0150-7
stron: 300, Format: ebook
Data wydania: 2014-04-11
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 20,58 zł (poprzednio: 27,81 zł)
Oszczędzasz: 26% (-7,23 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Angielski


W książce „Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami” autor Ryszard Purski prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca szczególną uwagę na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe.

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy. Charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników, zawierających formy nieosobowe. Ponadto zawiera ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Przystępna gramatyka angielska", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Przystępna gramatyka angielska eBook -- spis treści

 • Od autora
 • I. OKREŚLNIKI - DETERMINERS
  • 1. PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE
  • 2. PRZEDIMEK OKREŚLONY
   • Ćwiczenie 1
  • 3. OKREŚLNIKI WSKAZUJĄCE
  • 4. OKREŚLNIKI PYTAJĄCE I WZGLĘDNE
  • 5. OKREŚLNIKI DZIERŻAWCZE
  • 6. SOME, ANY, NO, EACH, EVERY, ALL, BOTH, EITHER, NEITHER, OTHER, ANOTHER - JAKO OKREŚLNIKI
   • Ćwiczenie 2
   • Ćwiczenie 3
   • Ćwiczenie 4
  • 7. OKREŚLNIKI "OCENIAJĄCE"
   • Ćwiczenie 5
  • 8. LICZEBNIKI
  • 9. OKREŚLANIE CZASU ZEGAROWEGO, DAT I NUMEROWANIE
   • Ćwiczenie 6
 • II. RZECZOWNIKI - NOUNS
  • 10. Rodzaj rzeczowników
   • Ćwiczenie 7
  • 11. Liczba rzeczowników
   • Ćwiczenie 8
  • 12. Forma podstawowa rzeczowników
  • 13. Forma dzierżawcza - dopełniacz saksoński
  • 14. Podwójny dopełniacz
   • Ćwiczenie 9
  • 15. Podział rzeczowników
  • 16. Funkcje rzeczowników w zdaniu
 • III. PRZYMIOTNIKI - ADJECTIVES
  • 17. Budowa przymiotników
  • 18. Formy przymiotników
  • 19. Stopniowanie przymiotników
   • Ćwiczenie 10
  • 20. Konstrukcje porównawcze
   • Ćwiczenie 11
  • 21. Funkcje przymiotników w zdaniu
 • IV. PRZYSŁÓWKI - ADVERBS
  • 22. Rodzaje przysłówków i ich podział
  • 23. Stopniowanie przysłówków
  • 24. Konstrukcje porównawcze
   • Ćwiczenie 12
  • 25. Miejsce przysłówków w zdaniu
   • Ćwiczenie 13
 • V. ZAIMKI - PRONOUNS
  • 26. ZAIMKI OSOBOWE
   • Ćwiczenie 14
  • 27. ZAIMKI DZIERŻAWCZE
  • 28. ZAIMKI ZWROTNE I EMFATYCZNE
   • Ćwiczenie 15
  • 29. ZAIMKI WSKAZUJĄCE, PYTAJĄCE I WZGLĘDNE
  • 30. ZAIMKI NIEOKREŚLONE
   • Ćwiczenie 16
 • VI. PRZYIMKI - PREPOSITIONS
  • 31. Zastosowanie przyimków
  • 32. Porównanie przyimków angielskich i polskich
   • Ćwiczenie 17
 • VII. SPÓJNIKI - CONJUNCTIONS
  • 33. Spójniki współrzędne
  • 34. Spójniki podporządkowujące
 • VIII. CZASOWNIKI - VERBS
 • IX. BEZOKOLICZNIKI - INFINITIVES
  • 35. Formy bezokoliczników
  • 36. Bezokoliczniki bez partykuły to
  • 37. Funkcje bezokoliczników w zdaniu prostym
  • 38. Funkcje bezokoliczników w zdaniu złożonym
  • 39. Bezokoliczniki w konstrukcji: "Verb + Object + Infinitive"
  • 40. Bezokoliczniki w konstrukcji: "for + Object + Infinitive"
  • 41. Bezokoliczniki w konstrukcji: "of + Object + Infinitive"
   • Ćwiczenie 18
   • Ćwiczenie 19
   • Ćwiczenie 20
   • Ćwiczenie 21
 • X. IMIESŁOWY - PARTICIPLES
  • 42. The Present Participle
  • 43. The Past Participle
  • 44. The Perfect Participle
  • 45. Konstrukcja absolutna
   • Ćwiczenie 22
 • XI. RZECZOWNIKI ODSŁOWNE - GERUNDS
  • 46. Funkcje formy Gerund
  • 47. Formy gerundialne i bezokolicznikowe
   • Ćwiczenie 23
 • XII. STRONA BIERNA - THE PASSIVE VOICE
  • 48. Użycie strony biernej
   • Ćwiczenie 24
   • Ćwiczenie 25
 • XIII. TRYBY - MOODS
  • 49. Tryb rozkazujący
  • 50. Tryb łączący
  • 51. Tryb łączący teraźniejszy
  • 52. Tryb łączący przeszły
  • 53. Tryb łączący zaprzeszły
 • XIV. CZASOWNIKI POSIŁKOWE - AUXILIARY VERBS
  • 54. Czasowniki posiłkowe zasadnicze
   • TO BE
   • TO HAVE
   • TO DO
  • 55. Czasowniki posiłkowe modalne
   • CAN - COULD
   • MAY - MIGHT
   • MUST
   • WILL - SHALL
   • WOULD
   • SHOULD
   • OUGHT TO
   • NEED
   • DARE
   • USED TO
   • Ćwiczenie 26
   • Ćwiczenie 27
   • Ćwiczenie 28
   • Ćwiczenie 29
   • Ćwiczenie 30
 • XV. CZASY GRAMATYCZNE - GRAMMATICAL TENSES
  • 56. CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY - PRESENT SIMPLE TENSE
  • 57. CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY - PRESENT CONTINUOUS TENSE
   • Ćwiczenie 31
  • 58. PRESENT PERFECT TENSE
  • 59. PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE
   • Ćwiczenie 32
  • 60. CZAS PRZESZŁY PROSTY - PAST SIMPLE TENSE
  • 61. CZAS PRZESZŁY CIĄGŁY - PAST CONTINUOUS TENSE
   • Ćwiczenie 33
  • 62. CZAS ZAPRZESZŁY - PAST PERFECT TENSE
  • 63. CZAS ZAPRZESZŁY CIĄGŁY - PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
   • Ćwiczenie 34
  • 64. WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI ZA POMOCĄ CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS
  • 65. WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI ZA POMOCĄ KONSTRUKCJI Z "BE GOING TO","BE TO" I BE ABOUT TO
   • A. Konstrukcja z "be going to" + bezokolicznik
   • B. Konstrukcja z "be to" + bezokolicznik
   • C. Konstrukcja z be about to + bezokolicznik
   • Ćwiczenie 35
  • 66. CZAS PRZYSZŁY PROSTY - FUTURE SIMPLE TENSE
  • 67. CZAS PRZYSZŁY CIĄGŁY - FUTURE CONTINUOUS TENSE
  • 68. FUTURE PERFECT TENSE
  • 69. FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
  • 70. FUTURE IN THE PAST
  • 71. FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST
  • 72. FUTURE PERFECT IN THE PAST
   • Ćwiczenie 36
  • 73. NASTĘPSTWO CZASÓW
   • Ćwiczenie 37
 • XVI. ZDANIA PODRZĘDNE RZECZOWNIKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI - NOUN CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
  • 74. ZDANIA PODRZĘDNE PODMIOTOWE
  • B. Zdania podmiotowe po rzeczownikach
   • Ćwiczenie 38
   • Ćwiczenie 39
   • Ćwiczenie 40
  • 75. Równoważniki zdań podrzędnych podmiotowych
   • Ćwiczenie 41
   • Ćwiczenie 42
  • 76. ZDANIA PODRZĘDNE ORZECZENIOWE (ORZECZNIKOWE)
   • Ćwiczenie 43
   • Ćwiczenie 44
  • 77. Rownoważniki zdań podrzędnych orzeczeniowych
   • Ćwiczenie 45
  • 78. ZDANIA PODRZĘDNE DOPEŁNIENIOWE
   • Ćwiczenie 46
   • Ćwiczenie 47
   • Ćwiczenie 48
   • Ćwiczenie 49
  • 79. MOWA NIEZALEŻNA I ZALEŻNA
   • Ćwiczenie 50
   • Ćwiczenie 51
  • 80. Konstrukcje zdaniowe z wish" i if only
   • Ćwiczenie 52
   • Ćwiczenie 53
  • 81. Równoważniki zdań podrzędnych dopełnieniowych
   • Ćwiczenie 54
   • Ćwiczenie 55
   • Ćwiczenie 56
   • Ćwiczenie 57
   • Ćwiczenie 58
 • XVII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYMIOTNIKOWE I ICH ROWNOWAŻNIKI - ADJECTIVE CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
  • 82. ZDANIA PRZYDAWKOWE OKREŚLAJĄCE
   • Ćwiczenie 59
  • 83. Równoważniki zdań przydawkowych określających
   • Ćwiczenie 60
   • Ćwiczenie 61
  • 84. ZDANIA PRZYDAWKOWE NIEOKREŚLAJĄCE
   • Ćwiczenie 62
  • 85. Równoważniki zdań przydawkowych nieokreślających
   • Ćwiczenie 63
  • 86. ZDANIA PRZYDAWKOWE ŁĄCZĄCE
   • Ćwiczenie 64
 • XVIII. ZDANIA PODRZĘDNE PRZYSŁÓWKOWE I ICH RÓWNOWAŻNIKI - ADVERBIAL CLAUSES AND THEIR EQUIVALENT EXPRESSIONS
  • 87. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE CZASU
   • Ćwiczenie 65
  • 88. Równoważniki zdań czasowych
   • Ćwiczenie 66
  • 89. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE MIEJSCA
   • Ćwiczenie 67
  • 90. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE PRZYCZYNY
   • Ćwiczenie 68
  • 91. Równoważniki zdań przyczynowych
   • Ćwiczenie 69
  • 92. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE SPOSOBU
   • Ćwiczenie 70
  • 93. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE PORÓWNAWCZE
   • Ćwiczenie 71
  • 94. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE USTĘPSTWA
   • Ćwiczenie 72
  • 95. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE SKUTKOWE
   • Ćwiczenie 73
  • 96. Równoważniki zdań skutkowych
   • Ćwiczenie 74
  • 97. ZDANIA PODRZĘDNE OKOLICZNIKOWE CELU
   • Ćwiczenie 75
  • 98. Równoważniki zdań celowych
   • Ćwiczenie 76
   • Ćwiczenie 77
  • 99. ZDANIA PODRZĘDNE WARUNKOWE I OKRESY WARUNKOWE
   • Ćwiczenie 78
   • Ćwiczenie 79
   • Ćwiczenie 80
  • 100. Okresy warunkowe w mowie zależnej
   • Ćwiczenie 81
  • 101. Równoważniki zdań podrzędnych warunkowych
   • Ćwiczenie 82
 • XIX. ZESTAWIENIE FORM CZASOWNIKOWYCH LIST OF VERB FORMS
  • 102. TRYB ORZEKĄJACY - INDICATIVE MOOD
 • XX. KLUCZ DO ĆWICZEŃ KEY
  • 106. Określniki
  • 107. Rzeczowniki
  • 108. Przymiotniki
  • 109. Przysłówki
  • 110. Zaimki
  • 111. Przyimki
  • 112. Bezokoliczniki
  • 113. Imiesłowy
  • 114. Rzeczowniki odsłowne
  • 115. Strona bierna
  • 116. Czasowniki posiłkowe modalne
  • 117. Czasy gramatyczne
  • 118. Zdania podrzędne rzeczownikowe i ich równoważniki
  • 119. Zdania podrzędne przymiotnikowe i ich równoważniki
  • 120. Zdania podrzędne przysłówkowe i ich równoważniki
 • XXI. WYKAZ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH - LIST OF IRREGULAR VERBS
 • XXII. INDEKS - INDEX
 • XXIII. WYBRANA BIBLIOGRAFIA - SELECTED BIBLIOGRAPHY

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.