reklama - zainteresowany?

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego - Onepress


ebook
Autor: Ewa Stawasz-Grabowska
ISBN: 978-83-8142-421-9
stron: 234, Format: ebook
Data wydania: 2019-03-15
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 19,08 zł (poprzednio: 22,45 zł)
Oszczędzasz: 15% (-3,37 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ekonomia | Finanse

W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Zaprezentowano również wyniki badania pozwalającego ocenić skuteczność wybranych inicjatyw z zakresu omawianej funkcji banku centralnego ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przebieg kryzysu w strefie euro.

Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych dotyczących funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, a także kwestii odpowiedzialności za zapewnienie stabilności finansowej we wspólnym obszarze walutowym. Może stanowić ciekawą lekturę dla osób zainteresowanych bankowością centralną oraz mechanizmami funkcjonowania strefy euro.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego", wybierały także:

 • FOREX. DECODED
 • Nauka Biznesu Krok po Kroku

Dodaj do koszyka

Spis treści

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego eBook -- spis treści

Wykaz skrótów nazw własnych stosowanych w pracy                7

 

Wprowadzenie             9

 

 1. Koncepcja pożyczkodawcy ostatniej instancji       15
  1. Krajowy pożyczkodawca ostatniej instancji            16
   1. Funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji w literaturze – definicje i przesłanki realizacji    16
   2. Początki bankowości centralnej i funkcja pożyczkodawcy ostatniej instancji             23
   3. Rozważania klasyków nad funkcją pożyczkodawcy ostatniej instancji           28
    1. Wkład Henry’ego Thorntona              29
    2. Wkład Waltera Bagehota      31
   4. Ewolucja poglądów na temat pożyczkodawcy ostatniej instancji     33
    1. Stanowisko Banku Rezerwy Federalnej w Richmond              34
    2. Stanowisko Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku       38
    3. Poglądy zwolenników wolnej bankowości    42
  2. Międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej instancji         46
   1. Dyskusja wokół roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego    48
   2. Globalna sieć porozumień swapowych jako międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej instancji   52

 

 1. Instytucjonalno-prawne uwarunkowania funkcjonowania EBC    57
  1. Bankowość centralna w UE – pojęcia wprowadzające       58
  2. Strategia polityki pieniężnej EBC  60
   1. Ilościowa definicja stabilności cen, analiza ryzyka dla stabilności cen. Stabilność finansowa w polityce pieniężnej EBC               60
   2. Elementy transparentności i kontroli demokratycznej          63
   3. Skuteczność EBC w realizacji podstawowego celu – utrzymania stabilności cen        64
  3. Postanowienia prawne w zakresie odpowiedzialności EBC za realizację funkcji LOLR i ich interpretacja     69
   1. Funkcja LOLR – postanowienia traktatowe i statutowe        69
   2. Funkcja LOLR w interpretacji EBC    72
   3. ELA w krajowych aktach prawnych 75
   4. Przegląd literatury ekonomicznej na temat funkcji LOLR w strefie euro – argumenty wysuwane przed kryzysem       79

 

 1. EBC jako pożyczkodawca ostatniej instancji w okresie kryzysu strefy euro           89
  1. Fazy kryzysu w strefie euro           90
  2. Instrumenty dostarczania płynności przez bank centralny             94
  3. Działania EBC w czasie kryzysu strefy euro             98
   1. Polityka stopy procentowej             98
   2. Nadzwyczajne wsparcie kredytowe (Enhanced Credit Support)     102
    1. Procedura fixed rate full allotment 102
    2. Dodatkowe operacje LTRO o dłuższych terminach zapadalności       103
    3. Płynności w walutach obcych            105
    4. Poszerzenie listy aktywów kwalifikowanych              106
   3. Programy skupu aktywów wprowadzone przez EBC            114
    1. Program skupu zabezpieczonych obligacji   115
    2. Program dotyczący rynków papierów wartościowych           118
    3. Program bezwarunkowych transakcji monetarnych               120
  4. Antykryzysowe działania EBC z obszaru funkcji LOLR        122
   1. Działania na rzecz sektora bankowego        122
   2. Działania na rzecz państw członkowskich strefy euro          126

 

 1. EBC jako pożyczkodawca ostatniej instancji – weryfikacja empiryczna   141
  1. Rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro – perspektywa historyczna            142
  2. Przegląd literatury na temat kształtowania się rentowności obligacji skarbowych

krajów strefy euro, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu       145

  1. Opis zmiennych wykorzystanych w badaniu. Specyfikacja modelu ekonometrycznego   152
  2. Metody wykorzystywane w badaniu empirycznym           163
   1. Testowanie stopnia zintegrowania w przypadku danych panelowych         164
   2. Panelowe testy kointegracji            165
   3. Metody poszukiwania długookresowych relacji kointegrujących w modelach danych panelowych z niestacjonarnymi regresorami        167
  3. Wyniki badania empirycznego     168

 

Zakończenie                                                                  177

Bibliografia                                                                    183

Załączniki                                                                        201

Abstract                                                                           221

Spis rysunków                                                              227

Spis tabel                                                                        229

Spis wykresów                                                             231

Od Redakcji                                                                   233

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.