reklama - zainteresowany?

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy - Onepress


ebook
Autor: Zbigniew Przygodzki
ISBN: 978-8-3796-9183-8
stron: 182, Format: ebook
Data wydania: 2014-07-09
Księgarnia: Onepress

Cena książki: 15,22 zł (poprzednio: 17,70 zł)
Oszczędzasz: 14% (-2,48 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Ekonomia | Zarządzanie

 Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem produkcji w rozwijającym się modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zarówno generowanie postępu technicznego, jak i efektywne wykorzystywanie już istniejącego majątku trwałego są w znaczący sposób od niego zależne.
W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dojrzałości przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie. Badania zaprezentowane w tej części dotyczą zarówno dużych - transnarodowych korporacji obecnych w regionie łódzkim, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem poddanym analizie jest zrozumienie i skłonność, podmiotów gospodarczych do podejmowania samodzielnych inwestycji w kapitał ludzki. Jednocześnie określono wyzwania w zakresie regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w odniesieniu do gospodarki regionu.
Drugi obszar, rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy, dotyczy wyzwań w zakresie adaptacyjności gospodarki regionu w kontekście szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Autorzy, uprzednio identyfikując wpływ poszczególnych obszarów inwestycji w kapitał ludzki na rozwój społeczno-gospodarczy, wnioskują o stopniu dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy", wybierały także:

  • FOREX. DECODED
  • Nauka Biznesu Krok po Kroku

Dodaj do koszyka

Spis treści

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy eBook -- spis treści

 Wstęp ---5

I. Dojrzałość przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie

Rozdział I. Wpływ korporacji transnarodowych na wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Mariusz Sokołowicz) ---9
1. Kapitał ludzki i jego związek z procesami rozwoju regionalnego ---9
2. Kapitał ludzki a aktywność przestrzenna KTN – analiza wzajemnych relacji ---17
3. Współzależności między działalnością korporacji transnarodowych a kapitałem ludzkim w świetle badań w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym ---26
Podsumowanie ---36

Rozdział II. Zdolność absorpcji wiedzy i percepcja roli kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w regionie łódzkim (Zbigniew Przygodzki) ---41
1. Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy jako determinanta konkurencyjności lokalnego środowiska przedsiębiorczości ---41
2. Cel i metodyka badań innowacyjnych środowisk przedsiębiorczości w regionie łódzkim ---45
3. Percepcja wiedzy jako czynnika konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego ---49
4. Zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w inwestycje w kapitał ludzki ---57
4.1. Percepcja potrzeb inwestycyjnych w kapitał ludzki ---57
4.2. Zakres polityki rozwoju kapitału ludzkiego w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości w aspekcie podmiotowym i finansowym ---61
Podsumowanie – identyfikacja warunków i kierunków kształtowania polityki rozwoju kapitału ludzkiego w regionie ---66

Rozdział III. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w regionie (Beata Wieteska-Rosiak) ---75
Wstęp ---75
1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ---76
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce ---79
3. Przykłady działań skierowanych na budowę kapitału ludzkiego w ramach CSR w Polsce ---81
4. Wzmacnianie kapitału ludzkiego w regionie łódzkim w ramach koncepcji CSR – przykłady działań ---87
Podsumowanie ---92

II. Rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy

Rozdział IV. Kapitał ludzki polskich województw a wzrost gospodarczy (Anna Tomaszewska) ---99
Wstęp ---99
1. Problem pomiaru kapitału ludzkiego ---100
2. Cel i zakres badań ---102
3. Metodologia konstrukcji syntetycznego miernika kapitału ludzkiego dla polskich regionów w latach 2003–2009 ---103
4. Kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 2003– 2009 ---111
4.1. Syntetyczny miernik kapitału ludzkiego a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów ---111
4.2. Obszary inwestycji w kapitał ludzki a poziom wzrostu gospodarczego polskich regionów ---114
Podsumowanie ---121

Rozdział V. Adaptacja systemów kształcenia zawodowego do wymogów nowoczesnych rynków pracy w regionie łódzkim (Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt) ---127
1. Potrzeby nowoczesnych rynków pracy a region łódzki ---127
2. Ewolucja czy rewolucja w systemach kształcenia zawodowego w regionie łódzkim? ---138
2.1. Główne elementy zmian systemów szkolnego kształcenia zawodowego w regionie łódzkim ---138
2.2. Wsparcie i dostosowanie kształcenia zawodowego do nowych trendów rynku pracy – rola instytucji i aktorów rynku pracy ---143
3. Jak adaptować systemy kształcenia zawodowego w województwie łódzkim do wymogów nowoczesnych rynków pracy ---149
3.1. Kształcenie formalne (edukacja szkolna) ---150
3.2. Kształcenie nieformalne (edukacja ustawiczna) ---151
3.3. Współpraca między instytucjami rynku pracy a instytucjami systemu edukacji ---155

Rozdział VI. Dopasowanie kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnego rynku pracy (Artur Gajdos) ---161
Wstęp ---161
1. Identyfikacja dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb regionalnych rynków pracy – metody i ograniczenia ---162
2. Sposoby identyfikacji dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim – dane publikowane ---164
2.1. Liczba pracujących według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim ---164
2.2. Liczba bezrobotnych według poziomów wykształcenia w województwie łódzkim ---167
3. Szacowanie potrzeb rynku pracy (popyt na pracę) w województwie łódzkim w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną/zaawansowaną/podstawową – dane publikowane i niepublikowane ---170
3.1. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę innowacyjną (pracujący z doktoratami, doktoranci) ---170
3.2. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę zaawansowaną (pracujący z wyższym wykształceniem) ---173
3.3. Szacowanie potrzeb rynku pracy w regionie w zakresie zapotrzebowania na wiedzę podstawową (pozostali pracujący) -175
3.4. Analiza zjawiska zatrudniania poniżej i powyżej kwalifikacji (efektywność inwestycji w kapitał ludzki) ---178
4. Potrzeby i braki systemowe w zakresie możliwości identyfikacji potrzeb regionalnych rynków pracy w odniesieniu do kapitału ludzkiego ---181

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.